Stretnutie Erasmus+ študentov Katedry anglistiky a amerikanistiky / Meeting with BAS Erasmus+ students

2.5.2017 sa členovia našej katedry stretli so študentmi, ktorí vďaka programu Erasmus+ mali počas svojho štúdia možnosť vycestovať do zahraničia, alebo pricestovali k nám z našich partnerských univerzít. Na tomto stretnutí sa s nami podelili o svoje zážitky a skúsenosti, ktoré vďaka tomuto programu mali možnosť nadobudnúť. Naši študenti ocenili najmä možnosti cestovať a spoznávať nové kultúry, naučiť sa alebo vylepšiť iný ako anglický cudzí jazyk, no v neposlednom rade aj možnosť okúsiť iný spôsob výučby predmetov, než na aký sú zvyknutí. Študentov z našich partnerských univerzít na Slovensku očarila krásna príroda, cítia sa veľmi príjemne v spoločnosti svojich spolužiakov a veľmi oceňujú odbornosť a úroveň angličtiny našich učiteľov.

Sme veľmi radi, že sa našim študentom v zahraničí darilo a ich pobyty im priniesli nové životné skúsenosti a zároveň, že študenti z rôznych krajín ako sú Rusko, Srbsko alebo Španielsko sa počas svojho pobytu u nás vďaka našim učiteľom a svojim novým spolužiakom cítia skoro ako doma. Veríme, že naši študenti budú naďalej prejavovať veľký záujem o program Erasmus+, a že na našej katedre na ďalší rok privítame výborných študentov zo zahraničia v čo najväčšom počte.


EN:

On 2 May 2017, members of our department met with students who during their studies, thanks to the Erasmus+ programme, had the opportunity to travel abroad, or who came to our department from our partner universities. Our students mostly appreciated the opportunities to travel, getting to know new cultures, learning foreign languages other than English, and, last but not least, the chance to experience a different way of subject instruction. The students from our partner universities have been mesmerized by the beauty of Slovak nature, they feel welcome in the company of their classmates, and highly appreciate the expertise and level of English of our instructors.

We are very pleased that our students have been successful during their stays abroad through which they gained valuable life experience and that the students from various countries like Russia, Serbia, and Spain have felt, thanks to our instructors and their new classmates, almost like at home. We hope that our students will continue showing interest in participating in the Erasmus+ programme and that we will welcome a high number of wonderful students from abroad next year.

Mgr. Lukáš Lukačín

PhD student of the Department of British and American Studies

UPJŠ Faculty of Arts

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s